*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุบาลกำแพงเพชรรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ***

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยมี ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กล่าวต้อนรับ ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร และคณะผู้แทนต่างๆ คือ นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายก อบต.สระแก้ว ผู้แทนชุมชน นายสาธิตตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน นายชุติพนธ์ ศิริพงษ์ไทย นางกาญจนา บุตรดา นายกิตติศักดิ์ กุศลธรรมรัตน์ นางสาวปนิชฐากรณ์ ธรรมสอน ผู้แทนผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม มีการจัดนิทรรศการการเยี่ยมบ้านและผลงานนักเรียนในการเรียนรู้ทางไกลทาง DLTV ของทุกสายชั้น ในการนี้ ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย คู่มือ รูปแบบ และแผนในการจัดการเรียนการสอน และมาตรการในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ได้รับคำชื่นชม และได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่านผู้ตรวจราชการและคณะสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนเป็นการเพ่ิมเติมได้เป็นอย่างดี สุดท้ายมีการเดินตรวจห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยชื่นชมบรรยากาศรอบๆบริเวณโรงเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม