อนุบาลกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 วิถีชีวิตใหม่

*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 วิถีชีวิตใหม่ ***

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของนักเรียนกลุ่ม A โดยมอบหมายให้ นางสาวลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งมี นายพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง หัวหน้างานกิจการนักเรียน เป็นผู้วางแผนดำเนินการ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สถานที่ดำเนินการ ณ บริเวณหน้าห้องเรียน และบริเวณโดมหน้าเสาธง ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมนั้น คือ นักเรียนจะจัดทำพานและกรวยดอกไม้ธูปเทียน ไหว้ครูประจำชั้นในห้องเรียน และหัวหน้าห้องเรียนและรองหัวหน้าห้องเรียน กลุ่ม A เป็นตัวแทนนำพานมาไหว้คุณครูผอ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ที่บริเวณใต้โดม โดยมีการเว้นระยะห่าง และมีการมอบทุนการศึกษา ทุนนักเรียนเรียนดีและมีฐานะยากจน สำหรับห้องเรียนพิเศษทุนนักเรียนเรียนดีประพฤติดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญู กตเวทิตา ความรักความเมตตาของครูต่อศิษย์ เป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน ให้รู้จักทำหน้าที่ของศิษย์ที่ดี สำหรับการจัดทำพานไหว้ครูของนักเรียนเป็นการจัดทำเชิงสร้างสรรค์ งดงาม ประหยัด และสามารถนำไปใช้ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน


อนุบาลกำแพงเพชรรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุบาลกำแพงเพชรรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ***

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยมี ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กล่าวต้อนรับ ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร และคณะผู้แทนต่างๆ คือ นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายก อบต.สระแก้ว ผู้แทนชุมชน นายสาธิตตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน นายชุติพนธ์ ศิริพงษ์ไทย นางกาญจนา บุตรดา นายกิตติศักดิ์ กุศลธรรมรัตน์ นางสาวปนิชฐากรณ์ ธรรมสอน ผู้แทนผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม มีการจัดนิทรรศการการเยี่ยมบ้านและผลงานนักเรียนในการเรียนรู้ทางไกลทาง DLTV ของทุกสายชั้น ในการนี้ ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย คู่มือ รูปแบบ และแผนในการจัดการเรียนการสอน และมาตรการในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ได้รับคำชื่นชม และได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่านผู้ตรวจราชการและคณะสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนเป็นการเพ่ิมเติมได้เป็นอย่างดี สุดท้ายมีการเดินตรวจห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยชื่นชมบรรยากาศรอบๆบริเวณโรงเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อนุบาลกำแพงเพชรต้อนรับคณะ ป.ป.ช.ติดตามการดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ต้อนรับคณะ ป.ป.ช.ติดตามการดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563***

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ต้อนรับนายพิเชฐ พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร้อมคณะกรรมการ และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งมีความประสงค์ที่จะลงพื้นที่เพื่อติดตาม สังเกตการณ์พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยมี ครูลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูรัตนาพร นาคพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นำเสนอขั้นตอนการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียน และนักเรียนย้ายเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีการรับบริจาคเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้ง นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ร่วมให้ข้อมูลในฐานะเป็นคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับกำลังใจและคำชื่นชมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โรงเรียนจัดเจ้าหน้าที่คัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สุดท้ายรับมอบสื่อการป้องกันการทุจริตเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อนุบาลกำแพงเพชรพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุบาลกำแพงเพชรพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน***

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มอบหมายให้ คุณสาธิต ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง นางสาวลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นายกฤษณพงษ์ มาน้อย หัวหน้างานอาคารสถานที่ คณะครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป นำเจ้าหน้าที่จากสมาคมข่าวภาพกำแพงเพชร พ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณโรงเรียน ในห้องเรียนทุกห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษทุกห้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 และโรคอื่น ๆ ขอบคุณสมาคมข่าวกำแพงเพชรไว้ ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อนุบาลกำแพงเพชรปันสุข ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิ (COVID-19)

*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ร่วมปันสุข ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิ (COVID-19)***

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดโครงการอนุบาลกำแพงเพชรปันสุข ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด (COVID-19) โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมกันนำสิ่งของมาบริจาคเพื่อแบ่งปันความสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันยามเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผู้ปกครองหรือท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะแบ่งปันสุขด้วยการร่วมบริจาคกับตู้อนุบาลกำแพงเพชรปันสุข ปันน้ำใจต้านภัยโควิดเรียนเชิญบริจาคโดยการนำสิ่งของมาวางที่ตู้และลงชื่อในสมุดเล่มบริจาค...สำหรับผู้รับการแบ่งปันหรือผู้รับบริจาครับของแบบพอเพียงพอกิน..อย่าลืมนะคะหยิบไปแต่พอดี..หากท่านใดมีใส่ไว้แบ่งปัน..ขอร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน.เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม