*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 วิถีชีวิตใหม่ ***

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของนักเรียนกลุ่ม A โดยมอบหมายให้ นางสาวลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งมี นายพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง หัวหน้างานกิจการนักเรียน เป็นผู้วางแผนดำเนินการ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สถานที่ดำเนินการ ณ บริเวณหน้าห้องเรียน และบริเวณโดมหน้าเสาธง ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมนั้น คือ นักเรียนจะจัดทำพานและกรวยดอกไม้ธูปเทียน ไหว้ครูประจำชั้นในห้องเรียน และหัวหน้าห้องเรียนและรองหัวหน้าห้องเรียน กลุ่ม A เป็นตัวแทนนำพานมาไหว้คุณครูผอ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ที่บริเวณใต้โดม โดยมีการเว้นระยะห่าง และมีการมอบทุนการศึกษา ทุนนักเรียนเรียนดีและมีฐานะยากจน สำหรับห้องเรียนพิเศษทุนนักเรียนเรียนดีประพฤติดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญู กตเวทิตา ความรักความเมตตาของครูต่อศิษย์ เป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน ให้รู้จักทำหน้าที่ของศิษย์ที่ดี สำหรับการจัดทำพานไหว้ครูของนักเรียนเป็นการจัดทำเชิงสร้างสรรค์ งดงาม ประหยัด และสามารถนำไปใช้ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน