*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุบาลกำแพงเพชรพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน***

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มอบหมายให้ คุณสาธิต ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง นางสาวลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นายกฤษณพงษ์ มาน้อย หัวหน้างานอาคารสถานที่ คณะครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป นำเจ้าหน้าที่จากสมาคมข่าวภาพกำแพงเพชร พ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณโรงเรียน ในห้องเรียนทุกห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษทุกห้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 และโรคอื่น ๆ ขอบคุณสมาคมข่าวกำแพงเพชรไว้ ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม