วิสัยทัศน์

สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

พันธะกิจ

1. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. การพัฒนาคุณภาพและอัจฉริยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

3. การพัฒนากระบวนการบริหารสู่ระบบบริหารคุณภาพ

4. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

5. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาระดมทรัพยากร

6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อการบริหารและการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างมาตรฐานและกำหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และให้ไปในทิศทางเดียวกัน

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานสากล

3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีกระบวนการบริหารเป็นระบบและทันสมัย

4. เพื่อให้สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทันสมัย ทั่วถึงและมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการบริการจัดการ

5. เพื่อให้ระบบการบริหารและกระบวนการเรียนรู้ มีความถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย