*** ข่าวประชาสัมพันธ์งานอุ่นไอรัก FUNRUN อนุบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ***

วันที่ 27 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และ นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จัดกิจกรรมอุ่นไอรัก FUNRUN อนุบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และชุมชนคนดีศรีอนุบาลกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอำเภออาวุโส ผู้แทนนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ และนายสาธิต ตันติสันติสม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นผู้กล่าวรายงาน จุดประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดหลังคาอเนกประสงค์ หน้าอาคารศรีสัตตบรรณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยความรักความอบอุ่น โดยมีคณะนักเรียนเด็กดีศรีอนุบาลกำแพงเพชร ร้องเพลงมาร์ชอนุบาลกำแพงเพชรให้การต้อนรับ มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน จำนวน 4 ท่าน ซึ่งบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดสร้างหลังคาอเนกประสงค์ผ่านคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คือ นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท และนายปรีชา อ่ำเจริญ บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคนดีศรีอนุบาลกำแพงเพชร จำนวน 2 ท่าน คือ นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ด้านการจัดการศึกษา และนายจักรไตรภพ หนุนเพชร เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ด้านการบริหารทั่วไป การมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณครูจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวนิตยา รักพ่วง ครูจิตอาสาด้านการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (MSP) นางสาวฤทัยวรรณ กลิ่นบัว ครูจิตอาสาด้านการสอน วิชาธรรมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายประวิทย์ น้าคณาคุปต์ ครูจิตอาสา ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน งานการดูแล รักษา และซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 4 การมอบโล่และเกียรติคุณบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ เด็กหญิงเมธาวี วันแจ้ง การมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณผู้บริจาคเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมผ่านคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รายละ 10,000 จำนวน 2 ราย การมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่เด็กดีศรีอนุบาลกำแพงเพชร หลังจากนั้น ท่านประธานและคณะผู้มีเกียรติไปปล่อยตัวนักวิ่งที่จุดสตาร์ท ตามลำดับคือกลุ่มนักวิ่งระยะทาง 5.5 กิโลเมตร กลุ่มนักวิ่งระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และกลุ่มนักวิ่ง VIP และ กลุ่มนักวิ่งครอบครัว และร่วมวิ่งกับนักวิ่งกลุ่ม VIP และ กลุ่มนักวิ่งครอบครัว และกลับมามอบถ้วยรางวัลให้ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยระดับที่ 1-3 บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข ความรัก ความอบอุ่น โรงเรียนขอขอบคุณสารวัตรตำรวจจราจร สภอ.เมืองกำแพงเพชร และรองสารวัตรจราจรฯ ร.ต.อ.อำนวย กลิ่นชัย ที่จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัย จำนวน 18 นาย ขอบคุณท่านสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วที่จัด อพปร.มาดูแลความปลอดภัย 12 นาย ขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรดที่จัด อสม.มาคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาตรการ โดยคุณปริญญา เชียร์สวัสดิ์ ประธาน อสม. ขอบคุณหน่วยกู้ภัยกำแพงเพชร ข่าวภาพ ขอบคุณโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชร ขอบคุณผอ.ไชยรัตน์ เนื้อไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ และ นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ สพป.ตากเขต 2 ที่อนุเคราะห์ถ่ายภาพนิ่งและวีดิโอ ขอบคุณ ผอ.ถวิล ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก และดีเจปอแป๊ว ที่อนุเคราะห์ทำหน้าที่พิธีกรได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญขอขอบคุณประธานชมรมวิ่งจังหวัดกำแพงเพชร โดย ท่านทวีศักดิ์ ครุฑมาส และคณะที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลในการดำเนินกิจกรรมพร้อมอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการจัดวิ่ง และสุดท้ายขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://1th.me/z1jUu ดูน้อยลง