คําขวัญ

สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

คติพจน์

 สุวิชชาโน ภว์ โหติ ผู้รู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ

เพลงอนุบาลรําลึก

                          ดอกนกยูงบานเด่นเดือนเมษา               สะดุดตาดอกใบแผ่ไพศาล

             นั่นแหละคือสัญลักษณอนุบาล                                  ดอกแสดเด่นชูก้านเขียวขจี

             เรานี้ดังพี่น้องปองรักใคร่                                            สามัคคีร่วมใจกันเต็มที่

             รักกันไว้ด้วยน้ำใจและไมตรี                                       จากไปแล้วก็ยังมีใยสัมพันธ์

             คราใดเห็นดอกนกยูงบาน                                           เหมือนเป็นสัญญาเรียกขวัญ

             อนุบาล อนุบาลจะรักกัน                                              รักกันมั่นรักกันนิรันดร