ประวัติโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

   โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2499 โดยเริ่มใช้ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรหลังเก่า เป็นอาคารไม้ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนครูใหญ่คนแรกคือ นายปลอด ภานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีจำนวนนักเรียนเริ่มแรกเพียง 30 คน มีครูสอน 3 คน คือ
            1. นางสาวอัมพร  ทองอยู่ ครูโรงเรียนวัดคูยาง
            2. นางอุบล  เกิดเทพ
            3. นายวิสุทธิ์  เงินทอง ครูพลศึกษาโรงเรียนสตรีกำแพงเพชร
            วันที่  17 พฤษภาคม 2499 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญ อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้ง  นางสาวอัมพร ทองอยู่  มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
          วันที่ 5 มีนาคม 2501 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นางสาวน้ำทิพย์ แสงจันทร์ไทย (จารุฑีฆัมพร) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          ปี พ.ศ. 2502  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนในบริเวณเนื้อที่ 4 ไร่  2 งาน 18 ตารางวา เป็นอาคารไม้แบบสามัญ 008  จำนวน  3  ห้องเรียน  ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนให้ ซึ่งติดกับสนามกีฬาเทศบาลและได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรีนหลังใหม่นี้ เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2502
          ปี พ.ศ. 2524  ได้ทำการเปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษาไปเป็นสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  ตามอำนาจของพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 และดำเนินการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 กันยายน 2529 นางน้ำทิพย์  จารุฆัมพร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เกษียณอายุและสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้แต่งตั้งนางอัจฉรา ละม้ายแข (โกมลเปลินผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูนมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2529
           ปี พ.ศ. 2531 ได้รับบริจาคที่ดินแห่งใหม่ จากนายสมพงษ์ –นางอารีย์ ปัญจวัฒน์มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 17.8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และได้รับงบประมาณสร้างอาคารอนุบาลแบบพิเศษ 2 ชั้น 12 ห้องเรียน พร้อมบ้านพักครูเรือนแถวแบบ สปช. 303/28 จำนวน 6 หน่วย
          วันที่ 3 มกราคม 2533  ได้ย้ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 รวม 8 ห้องเรียนมาเรียนในสถานที่แห่งใหม่ปี  2535 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม –โรงอาหารแบบพิเศษ 2 ชั้น 1 หลัง และปีต่อมาปี 2537  ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 มาเรียนที่หอประชุมหลังใหม่พร้อมกับได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารประถมแบบพิเศษ 4 ชั้น 36 ห้องเรียน วันที่ 3 กรกฎาคม 2538  ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดจากสถานที่เดิมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,4 และ 6 มาเรียนสถานที่แห่งใหม่ รวม ห้องเรียนนักเรียนทั้งหมด 1,753 คน
          วันที่ 1 กรกฎาคม 2543 นายมงคล แม่นยำ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และดำรงตำแหน่งถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2546
          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2546 นายมนัส คำตา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และดำรงตำแหน่งถึง วันที่ 30 กันยายน 2552
          วันที่ 10 มกราคม 2553 นายเกชา เดชา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และดำรงตำแหน่งถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560
          วันที่ 11 พฤษภาคม  2561  นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง ขนาดและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่  17.8  ตารางวา  หมู่ที่ 6 ถนนชากังราว - ลำมะโกรก  ตำบลสระแก้ว  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000
 โทรศัพท์ : 0-5577-4143  โทรสาร : 0-5577-4141  Website : www.abkpp.ac.th  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1   มีสัญลักษณ์เป็นตราดอกบัว ใช้อักษรย่อ อบ.กพ. สีประจำโรงเรียน สีฟ้า ขาว  เพลงประจำโรงเรียนคือ เพลงอนุบาลรำลึก และมีคำขวัญประจำโรงเรียนคือ “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน