รอบรั้วอนุบาล วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

*** ข่าวรอบรั้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ***

รอบรั้วอนุบาล วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ให้กำลังใจคุณครูเวรประจำวันจันทร์ พร้อมด้วยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการต้อนรับนักเรียน การดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามกิจกรรมอนุบาลกำแพงเพชรโมเดลคือ English for fun "FINAL EXAM" การดูแลความปลอดภัยจราจร นำโดยครูพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร คุณครูเวรประจำวัน คุณครูปรียานาถ สุขสวัสดิ์ ให้ความรู้เรื่อง 1.การป้องกันฝุ่นละออง 2.เบญจศีลข้อที่ 1ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ คือ การไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ หรือ คือ ฆ่าสตว์ 3.การสอบปลายภาค


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รอบรั้วอนุบาล วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

*** ข่าวรอบรั้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ***

รอบรั้วอนุบาล วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยครูสุพัตรา เข็มเพ็ชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ตรวจเวรประจำวันศุกร์ ให้กำลังใจคุณครูเวรประจำวันศุกร์ นำโดยครูณันท์ขจร กันชาติ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมด้วยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการต้อนรับนักเรียน การดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรมอนุบาลกำแพงเพชรโมเดล การดูแลความปลอดภัยจราจร นำโดยครูพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร ธรรมะสวัสดีในวันนี้มีกิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต เสนอคำว่า ขนฺติ สาหสวารณา ความอดทน ห้ามไว้ได้ ซึ่งความหุนหันพลันแล่น กิจกรรมประชาธิปไตย ประธานสีทุกสี รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของเวรสีประจำสัปดาห์ ผลปรากฏว่าทุกเวรสี สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม คุณครูเวรประจำวันคุณครูณัฐกิตติ์ เดชะผล ให้ความรู้เรื่อง 1.ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Math - Science Challenge "งานตลาดนัดวิชาการ Open House เปิดประตูสู่บ้านอนุบาลกำแพงเพชร" 2.กำหนดการสอบปลายภาคของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 3.เบญจศีลข้อที่ 5 สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการดื่มสุราเมรัย รวมถึงเครื่องดองของเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 4.การนั่งสมาธิเพื่อระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณ และเพื่อสร้างสมาธิ 5.กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รอบรั้วอนุบาล วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

*** ข่าวรอบรั้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ***

รอบรั้วอนุบาล วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายมนัส จันที ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
( ผู้ตรวจเวรประจำวัน ) ให้กำลังใจครูเวรประจำวันพฤหัสบดี โดยมี นางอุบล สิงห์ทอง หัวหน้าสายชั้น คณะครูและบุคลากรประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้อนรับนักเรียน ดูแลความปลอดภัยจราจรโดย ครูพงษ์ศักดิ์ ไผ่ทอง และได้รับความร่วมมือจากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร การดูแลความเรียบร้อยสวยงามและความสะอาด บริเวณโรงเรียน เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมหน้าเสาธง กำแพงเพชรโมเดล กิจกรรม ASEAN GREETING และกิจกรรมกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เรื่อง เบญจศีลข้อที่ 4 มุสาวาทา เวรมณี การไม่พูดปด ไม่โกหกพ่อแม่ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดจาส่อเสียดให้ผู้อื่นเสี่ยมเสียชื่อเสียง


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม