การจัดการเรียนการสอน MEP Instruction

  • โครงการห้องเรียนสองภาษา Mini English Program (MEP)

              ใช้หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 40 ของเวลาเรียน และ มุ่งมั่นเป็นพิเศษในสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ สุขศึกษา และภาษาอังกฤษ        
            Follow the Anuban Kamphaengphet School curriculum parallel with the curriculum set by the Office of Basic Education Commission 40% of the time. The students learn in the English language. This includes; Mathematics, Science Computer, Arts,
    Health and English.