*** ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ***

วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โดยมีนายประจักษ์ ศรสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานกรรมการในการประเมิน พร้อมด้วย นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางทิพวรรณ สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางสาวสุชาดา ปุญปัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางณัชชา ประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางสาวพุดตาล กำแพงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นกรรมการในการประเมิน และนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นเกียรติในการให้ข้อมูลรับการเมินในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงน่ารักๆ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การขับร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย การแสดงขับเสภาภาษาอังกฤษ การแสดงลำตัด และเพลงบ้านอนุบาลสานสุข โดยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 30 คน พร้อมชมวิดีทัศน์ผลงานของโรงเรียนตามขอบข่ายการประเมินฯ จากนั้นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการขั้นตอนวิธีการประเมิน พร้อมเยี่ยมชมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการประเมินและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
คลิกที่นี่