ครูอัตราจ้างห้องเรียนพิเศษ(MSP)

ครูอุสา ศรีเมือง

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

ครูดาวพระศุกร์ ชัยชนะ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

ครูชัญญาพิชญ์ พุ่มแพง

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4

ครูทรายทอง วงค์อุ้ย

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

ครูพรทิพย์ วรรณภพ

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

ครูจุฑารัตน์ ดีล้น

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

ครูพิตรานรี ปิ่นมณี

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5

ครูทัศนีย์ญา แก้วสุข

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5

ครูกนกพร ปัญญา

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5