รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

ครูประจำชั้น  นางวิมลรัตน์ โพธ์ม่วง
ที่                ชื่อ-สกุล
1.                เด็กชายชานนท์ คุทธะสาน
2.                เด็กชายกานต์ธีร์ นาไทย
3.                เด็กชายณัฐวัชต์ เผือกเอี่ยม
4.                เด็กชายศุภกาณฏ์ ทองแก้ว
5.                เด็กชายชนินทร สิริธัญกิจ
6.                เด็กชายภูมิชลิต กมุทธภิไชย
7.                เด็กชายภูวรัตน์ ภูวรัตนาวิวิธ
8.                เด็กชายธนกฤต ตั้งคสีนนทกุล
9.                เด็กชายธนวุฒิ  สุวรรณโรจน์
10.              เด็กชายนฤบดินทร์ เย็นฉ่ำ
11.              เด็กชายพัฒนบดี ขะจวง
12.              เด็กชายวาทการ จงมีความสุข
13.              เด็กหญิงณรดา รามันพงษ์
14.              เด็กหญิงพักตร์วิภา เหล่าศิริเสถียร
15.              เด็กหญิงพีรชยา ปานพรหม
16.              เด็กหญิงศิริปรียา เจิมพงศ์
17.              เด็กหญิงกชวรรณ กังวาฬ
18.              เด็กหญิงปริษา  เพิ่มสุข
19.              เด็กหญิงนภัสสร ศุภกิจเจริญ
20.              เด็กหญิงธัญวีร์ เจริญรส
21.              เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ วิตันติวงศ์
22.              เด็กหญิงวรณัน เปรมัษเฐียร
23.              เด็กหญิงฉัตรสุดาธาร ศุภปัญญาพงศ์
24.              เด็กหญิงญดา ตั้งวังสกุล
25.              เด็กหญิงปวรวรรณ ขาวประทุม
26.              เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บุญมะลิซ้อน
27.              เด็กหญิงสิริรัตนาภรณ์ มะลิพรม
28.              เด็กหญิงอมรวิมล อินทร์ประเสริฐ
29.              เด็กหญิงอลินา เพชรเฉิดฉิน

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

ครูประจำชั้น  นางวิจิตรา ศรสาลี
ที่         ชื่อ-สกุล
         
1.         เด็กชายเตชินท์  บุญมะลิซ้อน
2.         เด็กชายวิชญพงศ์  ทสะสังคินทร์
3.         เด็กชายฉัตรชาย  อุ้ยวัฒนา
4.         เด็กชายฐิติพันธ์  บุญญาภิบาลวงศ์
5.         เด็กชายปุณณพัฒน์  อุปจ๊ะ
6.         เด็กชายรณพีร์  จันทร์อู่
7.         เด็กชายวชิรวิชญ์  วงศ์ชนะยุทธ
8.         เด็กชายพชร  สีเหนี่ยง
9.         เด็กชายพันธกร  พันธ์กล่ำ
10.       เด็กชายวรันณ์ธร  สิริโชควรกิตติ์
11.       เด็กชายภัสสร์วิชช์  ผู้ภักดี
12.       เด็กชายอินทนนท์  เลิศพรกุลรัตน์
13.       เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตันติสันติสม
14.       เด็กหญิงวรกร  เขตกรณ์
15.       เด็กหญิงพรินพร  เพชรรัตน์ หิริโอ
16.       เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชญา  สาจุ้ย
17.       เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  บุญมี
18.       เด็กหญิงภัทรภร  กรกิตติวงษ์
19.       เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธัชยะพงษ์
20.       เด็กหญิงวนิสา  มณีโชติ
21.       เด็กหญิงณัชชา  รัตนอุดมวรรณา
22.       เด็กหญิงนารา  นวลสาลี
23.       เด็กหญิงลัลลภัสข์  คำวงศ์วาลย์
24.       เด็กหญิงวรินธรณ์  สุธรรมสุขศิริ
25.       เด็กหญิงปุณยาพร  กิติแก้วทวีเสริฐ
26.       เด็กหญิงพิชญา  อดุลยาธร
27.       เด็กหญิงชญานิศ  ตันอร่าม
28.       เด็กหญิงณพัชชนันท์  เลียวฤวรรณ์
29.       เด็กหญิงปวีณ์รัตน์  ดอนศรี
30.       เด็กหญิงพลอยภูริช  มงคลศิริตระกูล

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

ครูประจำชั้น   นางลัดดา  มณีเขียว
ที่           ชื่อ-สกุล

1.           เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คชินทร
2.           เด็กชายยศพัทธ์    บัวระภา
3.           เด็กชายวชิรวิทย์  หวังเลิศตระกูล
4.           เด็กชายนัธทวัฒน์  น่วมเกิด
5.           เด็กชายเอริค  เทอร์เนอร์
6.           เด็กชายพัชรพล  ต่ายเมือง
7.           เด็กชายศุภวิชญ์  จันทโรภาส
8.           เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  จงจิตสุขวิทยา
9.           เด็กหญิงพชรพร  ใจเย็น
10.         เด็กหญิงกัญญานัฐ  เทพศิลปวิสุทธิ์
11.         เด็กหญิงพิชญปรียา  เจิมพงศ์
12.         เด็กหญิงณิชกาญจน์  ชมภูรัตน์
13.         เด็กหญิงพิชชาภา  นาคประสิทธิ์
14.         เด็กหญิงญาริกา  มั่นครุฑ
15.         เด็กหญิงอัจฉราพร    เมืองวิลัย
16.         เด็กหญิงปวริศา  เชื้อจีน
17.         เด็กหญิงธันยรัศมิ์  อุบลสถิตย์
18.         เด็กหญิงชัญญาพร  แซ่อึ้ง
19.         เด็กหญิงปุณญรินทร์  ใจเย็น
20.         เด็กหญิงกุลชา  วรวงศ์ตระกูล
21.         เด็กหญิงไอร์ริสสา  บุญศิริมณีโชค
22.         เด็กหญิงภัสวรัญชญ์    สมบูรณ์
23.         เด็กหญิงปุญญิสา  เพชรเฉิดฉิน
24.         เด็กหญิงชัญญาฎา  พวงสายใจ
25.         เด็กหญิงริณรณา  ศุภกิจเจริญ
26.         เด็กหญิงไอริส  อมณธีฬา  โรแวน
27.         เด็กหญิงของขวัญ  เค้าสัมพันธ์
28.         เด็กหญิงนลินกานต์  สีตลพฤกษ์
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

ครูประจำชั้น อุบล สิงห์ทอง
ที่                ชื่อ-สกุล
1.                เด็กชายกฤชณัท ตั้งปัญญพนต์
2.                เด็กชายพรหมพิริยะ รักษาสิทธิ์
3.                เด็กชายกรณัฐ ปัณณวลี
4.                เด็กชายจักรพันธ์ เหล่าวชิรวงศ์
5.                เด็กชายชินธนาสิษฐ์ สาจุ้ย
6.                เด็กชายพลวัฒน์ ภัทรไกร
7.                เด็กชายธรรมวิวัฒน์ จงมีความสุข
8.                เด็กชายธารกรุณา พรหมทอง
9.                เด็กชายกฤษณพล คติวัฒน์
10.              เด็กชายชินกฤช สมนาศรี
11.               เด็กชายภูมิภัทร  มีบัว
12.               เด็กหญิงกรรวีกานต์ นิ่มเนติพันธ์
13.               เด็กหญิงพีรญา เสาวยงค์
14.               เด็กหญิงปุญญามาศ สีทอง
15.               เด็กหญิงณิชชาอร เสาวยงค์
16.               เด็กหญิงฑิฆัมพร นิ่มศิริ
17.               เด็กหญิงกิตติญาภรณ์ ตรีสุทธาชีพ
18.               เด็กหญิงคาลิน่า ตัณศลารักษ์
19.               เด็กหญิงอวัสดา ชื่นหมี้
20.               เด็กหญิงณัชชา นิลสนธิ
21.               เด็กหญิงรดา เรืองอยู่
22.               เด็กหญิงภูสลิล ศรีวิบูลย์รัตนา
23.               เด็กหญิงดารินทร์ พันธ์กล่ำ
24.               เด็กหญิงณิชชา สิงห์ทอง
25.               เด็กหญิงธนัญชกร เทียนทอง
26.               เด็กหญิงจารวี อินเจริญ
27.               เด็กหญิงอารดา คชาธาร
28.               เด็กหญิงภิญญ์วลัญช์ ผู้ภักดี
29.               เด็กหญิงณฐา  มหบุญพาชัย
30.               เด็กหญิงอัจฉราภัสร์  มาศธนานันต์
31.               เด็กหญิงไอยญรินทร์  เกิดสวัสดิ์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ครูประจำชั้น นางยุพิน  บุบผาวรรณา 
ที่                ชื่อ-สกุล
1.               เด็กชายสิรภพ  ทิพย์พิมาน
2.               เด็กชายศิรภพ   ศิริวาโภ
3.               เด็กชายกรานต์กวี  บุญประสาร
4.               เด็กชายรัชชานนท์  สีแดง
5.               เด็กชายปริญ  อ้นอิน
6.               เด็กชายธนพล  ปั้นพิศ
7.               เด็กชายยศชนินทร์  ประทุมแฝง
8.               เด็กชายสิรวิชญ์  จงจิตสุขวิทยา
9.               เด็กหญิงธัญญาดา  ไพฑูรย์
10.             เด็กหญิงสิรินดา  สิริธัญกิจ
11.             เด็กหญิงพิมพ์สรวง  กุลมาลา
12.             เด็กหญิงณลรรทร  มั่นครุฑ
13.             เด็กหญิงธิติมา  พิศาลวาเลิศ
14.             เด็กหญิงณัฐิตา  แกรแฮม
15.             เด็กหญิงชญานิศ  ธนฐิติพงศ์
16.             เด็กหญิงพิมญาดา  หาญลำยวง
17.             เด็กหญิงปาณิสรา  ธนสาร
18.             เด็กหญิงญานิศา  สมบูรณ์
19.             เด็กหญิงณิชากร  ธีระวัชโรทัย
20.             เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีเทียม
21.             เด็กหญิงดุสิตา  สุขสวัสดิ์
22.             เด็กหญิงนลินทิพย์  จันทร์หอม
23.             เด็กหญิงนลินรัตน์  จันทร์หอม
24.             เด็กหญิงสิริกร  รัศมีแข
25.             เด็กหญิงขวัญข้าว  อำนวยเกียรติ
26.             เด็กหญิงณัฐชา  ฉัตรสุดารัตน์
27.             เด็กหญิงเกวลีน  สีลากิจ
28.             เด็กหญิงวรัชยา  พัชรภากร
29.             เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วมาตย์
30.             เด็กหญิงนัชชา  สัทธานนท์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ครูประจำชั้น นางจันทร์โรม ถาวรรุ่งรัตน์ 
ที่                ชื่อ-สกุล
1.                เด็กชายพุทธิวัฒน์  ธนาพงศ์ศักดา
2.                เด็กชายกรวิวัฒณ์  กุศลธรรมรัตน์
3.                เด็กชายศิวัช   เจริญนภารัตน์
4.                เด็กชายกิตทิพิชธ์  ภิบาลทรัพย์
5.                เด็กชายเตชิต   บุญมะลิซ้อน
6.                เด็กชายณัฐภัทร  แก่งศิริ
7.                เด็กชายเอกสิน  คงสุข
8.                เด็กชายกฤษณโชค  ทับทิมศรี
9.                เด็กชายศุภกร  สมนาศรี
10.              เด็กชายชาคร  วงศ์ไทย
11.              เด็กชายพุทธิพงศ์  อัครเศรษฐ์โกศล
12.              เด็กหญิงณิชารีย์  บรรณบดี
13.              เด็กหญิงพิชชาวรรณ  พิมพ์ทอง
14.              เด็กหญิงประกายกาญจน์  พุทธราชา
15.              เด็กหญิงชาลิสา  นิลเกษม
16.              เด็กหญิงปณิตา  อุปจ๊ะ
17.              เด็กหญิงสหัสพร  ใจเย็น
18.              เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ลีลาวดี
19.              เด็กหญิงเขมิกา   สรรพวิทยา
20.              เด็กหญิงจิราภรณ์  ปิ่นทอง
21.              เด็กหญิงวีรัชญา  ทสะสังคินทร์
22.              เด็กหญิงอิงกมล  ตันติวาณิชชากร
23.              เด็กหญิงอรรถกวี   ทองจิตติ
24.              เด็กหญิงเรียนนา แคลร์ ซี โมลาเรส
25.              เด็กหญิงศิริณ  ศิริรักษ์
26.              เด็กหญิงปัทมพร  ปัจจุบัน
27.              เด็กหญิงวทันยา  พัชรภากร
28.              เด็กหญิงปุณยาพร  มีบัว
29.              เด็กหญิงกนกณัฐ  ดวงปัญญาสว่าง