Proiect MEP

สรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร


โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ(MEP) 


นางยุพิน บุบผาวรรณา

โครงการประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ (MEP) โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

นางวิมลรัตน์  โพธิ์ม่วง
โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางวิจิตรา ศรสาลี
โครงการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางนุชติทร นุตตะโยธิน
โครงการพัฒนากระบวนการจัดทำแผน และ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางจันทร์โรม ถาวรรุ่งรัตน์ 
โครงการพัฒนาบุคลากรห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางสาววัชรี บุญอยู่
โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางจันทร์โรม   ถาวรรุ่งรัตน์

โครงการจัดหาบุคลากรห้องเรียนพิเศษ (MEP)

นางสาวฐานิต แจ้งดี
โครงการ Science Camp
นางยุพิน  บุบผาวรรณาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนพิเศษ (MEP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 

นางวิมลรัตน์  โพธิ์ม่วง
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
นางสาวลัดดา มณีเขียว
โครงการ English for Communication Camp
นางจันทร์โรม  ถาวรรุ่งรัตน์
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ (Christmas Day)
นางสุชาดา  มะณู
โครงการ STEM CAMP
นางยุพิน  บุบผาวรรณา
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนของห้องเรียนพิเศษ (MEP)นางจันทร์โรม  ถาวรรุ่งรัตน์