Objectives

 • วัตถุประสงค์

  1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการแข่งขันทักษะวิชาการของห้องเรียนพิเศษ (MEP)

  2.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องเรียนพิเศษ (MEP)

  3.เพื่อเป็นสื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

 • Editional Staff

  คณะผู้จัดทำ

  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ถนนชากังราว-ลำมะโกรก

  ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร. 0-5577-4143