• Executive

   นางสาวเนาวรัตน์  นาคพงษ์

    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

  นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร 

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

  นายวัชนะ  ปรางค์ศรีทอง 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

 นางสาวฐานิต  แจ้งดี   

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

นางจันทร์โรม ถาวรรุ่งรัตน์

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)

โครงสร้างการบริหารงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

นางรัตนาพร  นาคพงษ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางจันทร์โรม ถาวรรุ่งรัตน์

หัวหน้า โครงการห้องเรียนพิเศษ(MEP)

นางสุชาดา มะณู

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสุพาพร อินทา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจันทร์โรม ถาวรรุ่งรัตน์

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)

นางรัตนาพร  นาคพงษ์

รองประธานโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)

นางวิจิตรา สรสาลี

กลุ่มบริหารงานทั่วไป