กิจกรรมและข่าวอัพเดท MEP

dream simple purple background 57795

 

 

2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม One Day Trip At Organic Agriculture Project Sukhothai

Airport 30 November 2016

Mini English Program :MEP Anuban Kamphaengphet School.

anigif

 anigif1

 

 

 

โครงการห้องเรียนสองภาษา มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกสัปดาห์ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม Wonderfulland

โครงการห้องเรียนสองภาษามีกิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางมารยาทไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ก็มิได้มองข้ามความสำคัญทางด้าน มารยาทไทย, การไหว้, การประบัติตน เป็นต้น

กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศ