ชื่อเรื่อง       การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

ชื่อผู้รายงาน   มนัส จันที

ปีการศึกษา     2560    

บทคัดย่อ

     การศึกษารายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้นิทานเป็นสื่อครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 31 คน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการสอน 26 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้นิทานเป็นสื่อ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ เขียนมาตราตวัสะกด โดยใช้นิทานเป็นสื่อ (E1/E2) ค่าเฉลี่ยและการทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 82.98/84.84 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการอ่านและเขียนมาตราตวัสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05