รอบรั้วอนุบาล วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ให้กำลังใจครูครูเวรประจำวันพฤหัสบดี ต้อนรับนักเรียน ดูแลความปลอดภัยจราจรโดย ครูพงษ์ศักดิ์ ไผ่ทองและได้รับความร่วมมือจากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร มีการดูแลความสะอาดของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความสะอาดเรียบร้อย กิจกรรมหน้าเสาธง เรื่อง เบญจศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดเท็จ คำหยาบ หรือพูดส่อเสียด รวมถึงการพูดให้คนแตกสามัคคีกันด้วย และการประชาสัมพันธ์เรื่องระมัดระวังห้ามเข้าเขตก่อสร้างพัฒนาโรงเรียน การเข้าแถวหน้าชั้นเรียน ฝึกความมีวินัย การรักษาความสะอาด ความรับผิดชอบ