รอบรั้วอนุบาล วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ให้กำลังใจครูครูเวรประจำวันศุกร์ ในการต้อนรับนักเรียน งานดูแลความปลอดภัยจราจรโดยครูพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง และคณะครู การดูแลความสะอาดของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การเข้าแถวหน้าชั้นเรียน การฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ กิจกรรมหน้าเสาธง คุณครูเวรประจำวันฝากเรื่องการรักษาสุขภาพในหน้าฝน การแต่งกาย ทรงผมของนักเรียน การดูแลรักษาของใช้ไม่ให้หาย ให้ความรู้เรื่อง เบญจศีลข้อที่ 5 สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่มสุราเมรัย รวมถึงเครื่องดองของเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิด โดยบอกถึงข้อเสียของการดื่มสุราด้วยการใช้เพลง นอกจากนี้คุณครู ผอ.ได้เดินดูอาคารสถานที่ ภายในโรงเรียนและบริเวณจุดก่อสร้างโดม พร้อมให้คำชมและคำแนะนำ..