*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องประกาศเรื่อง การมอบตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ***

แจ้งจากโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่อง การมอบตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสาร/หลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. ใบมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหน้าพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว) 2. สำเนาสูติบัตรฉบับจริง และสูติบัตรฉบับถ่ายเอกสารของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมสำเนาถูกต้อง) 3. สำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) และทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารของนักเรียน และบิดา มารดา จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ (พร้อมสำเนาถูกต้อง) 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา และมารดา ฉบับถ่ายเอกสาร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ (พร้อมสำเนาถูกต้อง) 5. ใบรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนเข้าเรียน (เอกสารที่รับในวันรายงานตัว) จำนวน 1 ฉบับ 6. หลักฐานการย้ายจากโรงเรียนเดิม ได้แก่ หนังสือส่งตัว ปพ1 ปพ6 ปพ8 ปพ9 และบันทึกสุขภาพ (หน้าที่ฉีดวัคซีน) ข้อมูลยืนยันสิทธิ์การมอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร : https://forms.gle/a93GSUweHFYfDncQA ใบมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน : https://1th.me/9PVie ฟอร์มกรอกข้อมูลรายบุคคล : https://1th.me/70zls