*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ***

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรขอแจ้งแนวทางการรับสมัคร โดยการสมัครทางออนไลน์ 1. ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา 2. ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 3. พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา (1) รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 1 รูป (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ (3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด (4) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 1 ฉบับ (5) ใบรับรองการตรวจร่างกายและใบรับรองการตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ (6) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (ระบุ)……………………… กรอกใบสมัครเสร็จและส่งเอกสารพร้อม เอกสาร สำเนาส่งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ใบสมัครคลิกที่นี่