ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เต็ม 35 คะแนน ตามความสามารถแต่ละด้าน