*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุบาลกำแพงเพชร รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียน ที่2/2563***