*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ต้อนรับคณะ ป.ป.ช.ติดตามการดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563***

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ต้อนรับนายพิเชฐ พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร้อมคณะกรรมการ และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งมีความประสงค์ที่จะลงพื้นที่เพื่อติดตาม สังเกตการณ์พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยมี ครูลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูรัตนาพร นาคพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นำเสนอขั้นตอนการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียน และนักเรียนย้ายเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีการรับบริจาคเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้ง นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ร่วมให้ข้อมูลในฐานะเป็นคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับกำลังใจและคำชื่นชมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โรงเรียนจัดเจ้าหน้าที่คัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สุดท้ายรับมอบสื่อการป้องกันการทุจริตเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม