วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ร่วมรับฟังนโยบายและจุดเน้น เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2562 นำโดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายประจักษ์ ศรสาลี ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับฟังแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา มอบเกียรติบัติให้แก่ สถานศึกษาและบุคลากรครูที่มีนักเรียนได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนนและคะแนนเฉลี่ยสูง พร้อมมอบป้ายและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน