นักเรียนคนเก่งของเรา

 

1. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์วิกกรณ์    ชั้น ป.1/5

รางวัลชนะเลิศ นักกีฬายอดเยี่ยมชาย อายุ 7ปี ลำดับที่ 5

การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนต้านยาเสพติด นครสวรรค์-ตาคลีเซอร์กิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

 

2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งน้อย   ชั้น ป.6/4

เด็กหญิงญัฐชลิตา  เขียวยิ่ง     ชั้น ป.6/4

เด็กชายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข    ชั้น ป.6/4

ได้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา

ตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 ระดับภาคเหนือ

 

3. เด็กหญิงวนัฐจรา  ชาญเชี่ยว ชั้น ป.3/2

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA ประเภทบุคคล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

4. เด็กหญิงวรัมพร  แก้วเครือดำ  ชั้น ป.6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งกลอนสี่ ประเด็น ศิลปาชีพศิลปะเพื่อชีวิตและธำรงมรดกไทย

ประเภทบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

5. เด็กชายคุณาธิป  มีขันหมาก  ชั้น ป.6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบุคคล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

6. เด็กหญิงพิชญรัศม์  ภู่ทอง  ชั้น ป.6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA ประเภทบุคคล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

7. เด็กชายกฤตภาส  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา   ชั้น ป.3/5

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

8. เด็กหญิงภัทรพร  วงศ์มะลิกุล  ชั้น ป.

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันSpelling Bee ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

9. เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุวานนท์  ชั้น ป.6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน พูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech

ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

10. เด็กหญิงพิชฎา  หาญพจมาน  ชั้น ป.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ (ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ)

ประเภทบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

11. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวานิชย์  ชั้น ป.3/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนตามคำบอก

ประเภทบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

12. เด็กหญิงชนิกา  บัวสัมฤทธิ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเด็น “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสู่ความรักชาติ”

ประเภทบุคคล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

13. เด็กหญิงพรรณรัตน์  จันทร์พรหม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เล่านิทาน Story Telling

ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

14. เด็กชายกิตติทัช  ไพรสิงห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Multi Skills Competition

ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

15. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวานิช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Imprompromptu Speech

ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2559

 

16. เด็กหญิงศดานันท์  ไพโรจน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ (ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ)ประเภทบุคคล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

2559070802

 

ติดตามชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/abkppschool/photos/?tab=album&album_id=544404265752298